Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR), geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door IVP-Coatings.

Belgische federatie van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst VZW

Bluepoint
Reyerslaan 80
1030 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: info@ivp-coatings.be

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt IVP ? En wat is de grond voor deze verwerking ?

IVP houdt bij :

 • Uw contactgegevens : bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, …

Als u een medewerker bent van een IVP-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die IVP verleent aan haar leden.

Als u een persoon bent waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van IVP om de belangen van haar leden en van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst in het algemeen te behartigen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, persberichten of voor één van onze evenementen :

 • Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
 • Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van IVP om de belangen van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst te behartigen.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met IVP (vb. een leverancier, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u IVP contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u IVP bezoekt, gebruiken we deze gegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we

plaatsen.

 • Informatie over uw professionele interessedomeinen : bijvoorbeeld veiligheid, milieu, productbeleid, transport en logistiek, innovatie, … Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door IVP en onze partners inzake deze materies.
 • Voor welke IVP-vergaderingen en evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnenwij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van evaluaties.

IVP kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of upto-date te houden.

Wat doet IVP met deze gegevens ?

 • Als u een medewerker bent van een IVP-lid:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van IVP. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van IVP aan haar leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het IVP-lidmaatschap van uw onderneming).

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van IVP, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door IVP.

 • Als u een persoon bent waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten :

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van IVP om de belangen van de sector te behartigen.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief :

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen :

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt

voor:

 • de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen in dat kader.
 • het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 • Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van IVP, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door IVP.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met IVP :

Uw gegevens worden verwerkt:

 • voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 • voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van IVP;
 • aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt IVP uw gegevens bij ?

IVP houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop IVP in kennis wordt gesteld dat uw relatie met IVP een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een IVP-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van IVP, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.

Geautomatiseerd besluitvorming

IVP baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Uw rechten ?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@ivp-coatings.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat IVP ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door IVP en/of vragen dat IVP uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment

intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten,

via contact@apd-gba.be.

Wijziging van deze privacyverklaring

IVP behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Déclaration de confidentialité

Dans le cadre de la législation européenne sur la protection des données (GDPR), nous vous faisons part des informations suivantes relatives au traitement de vos données personnelles.

Vos données personnelles sont traitées par IVP – Coatings.

Fédération belge des Industrie des Vernis, Peintures, Mastics, Encres d’Imprimerie et Couleurs d’Art ASBL.

Bluepoint

Boulevard A. Reyers 80

1030 Bruxelles

Une question concernant vos données ? Contactez : info@ivp-coatings.be

Vous pouvez également toujours contacter l’Autorité de protection des données via contact@apdgba.be.

À qui s’adresse cette déclaration de confidentialité ?

Cette déclaration de confidentialité concerne principalement le traitement des données personnelles de nos actuels et anciens membres, clients, prospects et de leur personnel, de personnes qui ont manifesté de l’intérêt pour nos services et de personnes avec lesquelles IVP et ses collaborateurs entrent en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités.

Quelles données personnelles IVP traite-t-elle ? Et quelle est la finalité de ce traitement ?

IVP conserve :

 • Vos coordonnées : par ex. nom, prénom, titre, langue, adresse e-mail, numéro de téléphone, fonction au sein de votre organisation, …

Si vous êtes collaborateur d’un membre d’IVP, nous utilisons ces données dans le cadre des services qu’IVP fournit à ses membres.

Si vous êtes une personne avec laquelle IVP et ses collaborateurs entrent en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités (par ex. ministres, chefs de cabinet, collaborateurs de cabinets, professeurs, autre personnel académique, etc.), nous utilisons ces données dans le cadre de la mission d’IVP visant à défendre les intérêts de ses membres et de l’ Industrie des Vernis, Peintures, Mastics, Encres d’Imprimerie et Couleurs d’Art en général.

Si vous vous inscrivez à nos newsletters, communiqués de presse ou à l’un de nos événements :

 • Nous enregistrons vos données avec votre accord, OU
 • Lorsque nous avons reçu vos données d’un tiers, nous les utilisons dans le cadre de la mission d’IVP visant à défendre les intérêts de l’ Industrie des Vernis, Peintures, Mastics, Encres d’Imprimerie et Couleurs d’Art

Vous pouvez toujours vous désinscrire de manière simple.

Si vous êtes collaborateur d’une organisation ou d’une entreprise ayant une relation contractuelle avec IVP (par ex. un fournisseur, un client…), nous utilisons ces données dans le cadre de l’exécution de cette relation contractuelle.

Si vous contactez IVP pour une demande d’information par exemple, nous utilisons ces données dans le cadre du traitement de votre demande.

Si vous venez chez IVP, nous utilisons ces données dans le cadre de la protection physique du bâtiment.

Si vous visitez notre site web, nous pouvons enregistrer certaines informations sur la base des cookies que nous plaçons.

 • Des informations relatives à vos domaines d’intérêt professionnels : par ex. la sécurité, l’environnement, la politique des produits, le transport et la logistique, l’innovation, … Nous utilisons ces données pour vous informer de l’actualité et des événements organisés par IVP et ses partenaires en ces matières.
 • Les réunions et événements IVP auxquels vous vous êtes inscrit(e). Nous pouvons aussi enregistrer les réponses ou remarques relatives à ces événements, dont vous nous faites part dans le cadre des évaluations.

IVP peut recevoir des informations vous concernant via des tiers. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous contacter à des fins de prospection. En outre, nous pouvons également utiliser des informations provenant de partenaires externes pour corriger vos données personnelles, les compléter ou les tenir à jour.

Que fait IVP de ces données ?

 • Si vous êtes collaborateur d’un membre d’IVP:

Vos données sont traitées car vous êtes une personne de contact d’IVP. Vos données sont traitées pour l’organisation des services fournis par IVP à ses membres (par ex.communication, réunions, Groupes de travail et Commissions dans le cadre de l’affiliation de votre entreprise à IVP).

Vos données sont aussi utilisées pour vous informer des activités d’IVP, de l’actualité pertinente pour les entreprises du secteur et des événements organisés par IVP.

 • Si vous êtes une personne avec laquelle IVP et ses collaborateurs entrent en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités :

Vos données sont traitées dans le cadre de la mission d’IVP visant à défendre les intérêts du secteur.

 • Si vous vous inscrivez à nos newsletters :

Vos données sont traitées pour le suivi de votre inscription et de vos remarques ou plaintes éventuelles dans ce cadre.

 • Si vous vous inscrivez à l’un de nos événements :

Les données que vous nous fournissez dans le cadre de l’enregistrement à notre événement sont traitées pour :

 • le suivi de votre inscription et de vos remarques éventuelles dans ce cadre.
 • la gestion générale des clients, y compris la comptabilité, la gestion des litiges et des procédures juridiques, la récupération ou le transfert de créances et la protection de nos droits en général.
 • Pour certains événements, les participants reçoivent une liste simplifiée des participants, reprenant le nom, le prénom et l’organisation de ceux-ci.
 • Vos données sont également utilisées pour vous informer des autres activités d’IVP, de l’actualité pertinente pour les entreprises du secteur et des événements organisés par IVP.
 • Si vous êtes collaborateur d’une organisation ou d’une entreprise ayant une relation contractuelle avec IVP:

Vos données sont traitées :

 • pour le suivi de la commande et de vos remarques ou plaintes éventuelles dans ce cadre.
 • pour la gestion générale des clients et des fournisseurs, y compris la comptabilité, la gestion des litiges et des procédures juridiques, la récupération ou le transfert de créances et la protection de nos droits en général.
 • Si vous visitez notre site web :

Vos données sont utilisées pour améliorer votre expérience de navigation et pour établir des statistiques anonymes en ce qui concerne la qualité du site web.

 • Dans certains cas, nous sommes légalement tenus de traiter vos données personnelles et/ou de les communiquer aux autorités compétentes ou aux instances fixées par la loi.

Transmission de vos données personnelles à des tiers

Vos données ne sont, en principe, pas transmises à des tiers sans votre consentement.

Dans certains cas exceptionnels, vos données personnelles peuvent être transmises à des tiers sans votre consentement. À savoir :

 • à des sous-traitants dans le cadre d’activités liées aux activités d’IVP;
 • aux autorités compétentes ou aux instances fixées par la loi dans le cadre d’obligations légales et réglementaires.

Combien de temps IVP conserve-t-elle vos données ?

IVP conserve vos données personnelles jusqu’au moment où IVP est mis au courant que votre relation avec IVP prend fin (par ex. si vous n’êtes plus collaborateur d’un membre d’IVP, si vous ne travaillez plus dans un cabinet, si vous n’êtes plus une partie contractante d’IVP, si vous vous désinscrivez des newsletters, etc.), sauf délai de conservation légal (par ex. délai de prescription légal).

Décision automatisée

IVP ne fonde en aucun cas le traitement des données personnelles exclusivement sur une décision automatisée.

Nous protégeons vos données personnelles

Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser au mieux vos données personnelles et pour protéger autant que possible votre vie privée. Nous prenons à cet effet toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.

Vos droits ?

Vous pouvez exercer vos droits en prenant contact avec info@ivp-coatings.be. Il vous sera demandé de prouver votre identité. Vous pouvez toujours consulter vos données.

Si vos données sont incorrectes, vous pouvez demander à IVP de les corriger, les compléter et/ou les actualiser.

Vos données sont transférables lorsqu’elles sont traitées avec votre consentement et/ou des moyens automatisés. Dans certains cas (tels que prévus par les articles 17, 18 et 21 du Règlement général sur la protection des données), vous pouvez vous opposer au traitement de vos données par IVP et/ou lui demander d’effacer vos données.

Si le traitement de vos données se fonde sur votre consentement, vous pouvez à tout moment retirer celui-ci. Ce retrait s’applique alors uniquement pour l’avenir.

Vous pouvez par ailleurs toujours vous adresser à l’Autorité de protection des données pour d’éventuelles questions ou plaintes, via contact@apd-gba.be.

Modification de cette déclaration de confidentialité

IVP se réserve le droit d’adapter à tout moment cette déclaration de confidentialité, et ce, conformément au Règlement général sur la protection des données